Uurisime Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kanguri käest, mida ta arvab hiljutisest Riigikohtu otsusest, millega tühistas Rail Balticu trassi Pärnu maakonnaplaneeringu trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas ning mida on sellest otsusest õppida.

Riigikohus rahuldas oma 19. mai otsusega osaliselt keskkonnaühenduste ARB ja Eesti Looduskaitse Seltsi kassatsioonkaebuse ning tühistas Rail Balticu trassi Pärnu maakonnaplaneeringu trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. Siiski Harju ja Rapla maakonnaplaneeringud jäid jõusse.

Riigikohtu otsuses ilmneb, et riigihalduse minister kehtestas Pärnu maakonnaplaneeringu õigusvastaselt, sest ei selgitanud välja mõju, mida Rail Baltic avaldab selle trassi kõrvale jääavale Luitemaa linnualale. Riigikohtu sõnul tuleb alati Natura hindamine tuleb teha, kui eelhinnangu põhjal ei ole võimalik välistada, et kavandatav tegevus mõjutab oluliselt Natura ala kaitse eesmärke.

Riigikohtu halduskolleegium rahuldas kassatsioonkaebuse osaliselt ja tühistas Rail Balticu trassi Pärnu maakonnaplaneeringu trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. Ülejäänud osas jättis Riigikohus haldus- ja ringkonnakohtu otsused muutmata.

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin: RK otsus nr 3-18-529/137