Juba aastaid on sosistatud, et Vabaerakonna nimekirjas on sadu nn surnud hingi. Kas pelgalt klatš või pigem tõene?

Surnud hingede* ehk fiktiivsete liikmete probleem kummitab ilmselt vähemal või rohkemal määral kõiki Eesti erakondi. Kuna Vabaerakonna ametlik liikmeskond on jõudmas varsti kriitilise 500 liikme piirini, siis on paslik küsida, kas erakonnas on ka tegelikult üle 500 liikme? Nimelt sätestab Eesti seadusandlus erakonna miinimummääraks 500 liiget.

Äriregistri andmetel on Vabaerakonnas 15.04.2019 seisuga täpselt 550 liiget. Erakonna liikmete arv on viimase aasta jooksul pidevalt kahanenud. Ent kui arvesse võtta juba aastaid sosistatut, et erakonnas on sadu fiktiivseid liikmeid, siis selle paikapidavuse puhul oleks erakonna tegelik liikmete arv juba alla kriitilise piiri. Kui tegelikke liikmeid on alla normi, on juhatusel kohustus algatada erakonna lõpetamise protsess.

Erakonna sundlõpetamise algatamist võib taotleda ka registriosakond kui erakonna tegelike liikmete arv on langenud alla 500 ning vabatahtlikku lõpetamist ei ole ise alustatud.

Metoodika

Paraku pole seadusandluses ette nähtud ühtegi arvestavat meedet, mis paneks erakondi surnud liikmete probleemiga tegelema. See aga ei tähenda, et ei oleks üldse võimalik hinnata kui suur on võimalike surnud hingede hulk.

Kombineerides omavahel Äriregistri ja Erakondade Rahastamise Järelvalve komisjoni poolt avaldatud avalikke andmeid, on võimalik hinnata surnud hingede hulka.

Kuna äsja olid Riigikogu valimised ja tulemas on ka Europarlamendi valimised, on ka viimase 5 kvartali jooksul erakondade poliitiline tegevus tavapärasest kordades intensiivsem. Vabaerakonna puhul tasub silmas pidada veel ka asjaolu, et erakonna üldkogu kogunes eelmisel aastal lausa kahel korral, mis omakorda tähendab, et erakond pidi kõigi liikmetega ka vähemalt kahel korral püüdma ühendust saada. Sellest johtuvalt võitsime esmasel filtreerimisel aluseks erakonna rahalise toetuse viimase viie kvartali jooksul.

Rahaline toetus liikmete poolt

Iga erakonnaliige, kes on huvitatud oma partei heast käekäigust, tasub kas liikmemaksu või siis toetab mõne summaga erakonna tegevust. Ilmselgelt surnud hinged erakonda rahaliselt ei toeta.

Seega tuvastame esiteks, kes viimase 5 kvartali ehk 15 kuu jooksul

  • maksid liikmemaksu või
  • toetasid erakonda rahaliselt?

Äriregistri ja Erakondade Rahastamise Järelvalve komisjoni poolt avaldatud avalikke andmete (15.04.2019 seisuga) kõrvutamisel ilmneb, et viimase 5 kvartali ehk 15 kuu jooksul pole Vabaerakonda rahaliselt toetanud 370 selle nimekirjas olevat inimest.

Loomulikult ei saa väita, et kõik need 370 inmest on fiktiivsed liikmed, ent nähtub siiski, et tõestatavalt aktiivseid liikmeid on 15.04.2019 seisuga kõigest 180. Ilmselgelt ei vasta viimane arv seaduses sätestatud normile.

Erakonnaga liitumise muster

Järgmiseks hindame, milline on erakonda rahaliselt mitte toetanud 370 liikme puhul olnud erakonnaga liitumise muster .

Kvartaalne liitumine Vabaerakonnaga

Ülaltoodud diagrammil on hästi näha, et erakonda rahaliselt mittetoetavatest liikmetest on 80% sattunud parteinimekirja selle asutamise ajal. Just sel ajal oli ka Vabaerakonnal eksistentsiaalselt tähtis näidata, et selles on üle 500 liikme, saamaks erakond registreeritud ning pääseda omakorda 2015. aastal toimuvatele Riigikogu valimistele.

Siit tekib ka põhjendatud küsimus, kas selle 80% ehk 292 inimese puhul pole tegemist fiktiivsete liikmetega? Põhjendatud kahtlus on olemas.

Loomulikult võisid osa nendest inimestest huvi erakonna tegemiste vastu kaotada hiljem, mille tuvastamiseks viimegi läbi täiendava sõelumise.

Täiendav rahalise toetamise sõel

Kontrollime eelnevalt saadud rühma nüüd omakorda ERJK poolt avaldatud avalike andmete varal, kas nad on toetanud parteid sellega liitmisele vahetult järgnenud ajal ehk 2014. või 2015. aastal.

Tasub ära märkimist, et 2014. aastal ja 2015. aasta esimeses pooles ei saanud Vabaerakond riiklikku toetust. Riikliku rahastuse puudumise tõttu oli parteile liikmetepoolne rahaline toetus eksistentsiaalselt tähtis ehk siis tegeleti ka järelikult intensiivselt annetuste küsimisega liikmetelt. Seega võeti liikmetega moel või teisel aktiivselt ühendust.

Kõrvutades vastavaid annetuste andmeid aastast 2014, 2015, 2018 ja 2019, ilmneb ülaltuvastatud 292 inimese puhul, et erakonda on nendest perioodil 2014-2015 rahaliselt toetanud 84 inimest.

Arvestades, et kokku moodustavad vaadeldud perioodid kolm aastat erakonna kogu nelja ja poole aastasest elueast, võib pidada sõelumistulemusi usaldusväärseteks.

Seega jääb 292-st inimesest omakorda sõelale 208, kes pole erakonda ei selle esimese viie tegevuskvartali ega ka tänasest viimase viie kvartali jooksul rahaliselt toetanud ei annetuse ega liikmemaksu näol. See arv moodustab pea 42% erakonna liikmeskonnast.

Vabaerakond

Kokkuvõte

Avalike andmete varal ei saa paraku üheselt tõendada või ka ümber lükata, kas või kui palju erakonna liikmetest on fiktiivsed. Siiski on võimalik tuvastada rahalise toetamise andmete baasil võimalike surnud hingede hulk.

Juhul kui surnud hingede ja partei liikmete arvu vahe on üle vajaliku miinimummäära, ei ole muretsemiseks eriti põhjust. Vastupidisel juhul tekib põhjendatud küsimus, kas erakonna tegelik liikmete arv vastab seaduses sätestatud normile.

Vabaerakonna puhul ilmneb, et tema tegelike liikmete arv võib siiski olla kuskil 350, ehk ~30% alla seaduses sätestatud normi.

Surnud hingede probleemi lahendamiseks tuleks kas tõhustada järelvalvet või muuta seadusandlust. Näiteks on Soomes erakonna registreerimiseks vajalik koguda 5000 toetajakaarti, ent erakonna liikmete arvule piirnorme ei seata. Soome mudeli rakendamise puhul oleks Eestis vastav toetajakaartide arv ~1200. Juhul kui Soome erakond ei ole saanud kahel järjestikusel Eduskunda valimistel sellesse ühtegi kohta, kustutatakse ta registrist.

Seega sosinaid, et Vabaerakonnas on sadu surnud hingesid, võib pigem pidada tõeseks kui pahatahtlikuks väljamõeldiseks.

Lähtudes tõsiasjast, et Riigikogu valimistele eelneval ajal suutis erakond koguda rahalist toetust keskmiselt kõigest ca 3000€ kuus ja riiklik rahaline toetus nüüdsest peale Riigikogust väljalangemist lõppenud, on Vabaerakonna jäädav lõpp suhteliselt lühikese aja küsimus. Näiteks lahkusid hiljuti Vabaerakonnast ka Riigikogu XIII koosseisu Vabaerakonna fraktsiooni kuulunud rahvasaadikud Jüri Adams (28.03.2019), Ain Lutsepp (14.03.2019) ja Jüri Saar (15.03.2019).


* Surnud hinged – isikud, kes ei pruugi oma liikmelisusest olla teadlikud. Näiteks liitusid mõne avaldusega aga liideti ühtlasi erakonna nimekirja või esitasid lahkumisavalduse aga see jäeti erakondade registris registreerimata vms. Samuti peetakse nende all silmas isikuid, kelledega erakonnal ei õnnestu ühelgi viisil kontakti saada või kes mitte kunagi ei osale mistahes viisil erakondlikus tegevuses.